Zasady NFZ

WAŻNE!
W przypadku objęcia pacjenta opieką specjalisty, lekarz specjalista ma obowiązek przekazać informację zwrotną dla lekarza poz raz na 12 miesięcy zawierającą rozpoznanie i zalecane leczenie (istotne przy powtarzaniu recept w poradni lekarza poz).

W przypadku schorzeń przewlekłych lekarz specjalista wystawia skierowanie na niezbędne badania kontrolne również będące w wykazie badań lekarza poz.Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) są wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00, z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy. W uzasadnionych przypadkach istnieje również możliwość wezwania lekarza rodzinnego na wizytę domową. 

Zmiany lekarza, pielęgniarki i położnej można dokonać bezpłatnie dwa razy w roku kalendarzowym. W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent musi wnieść opłatę w wysokości 80zł, chyba że było to w następstwie zmiany miejsca zamieszkania, zaprzestania udzielania świadczeń przez wybraną placówkę oraz innych przyczyn niezależnych od pacjenta. W celu dokonania zmiany należy wypełnić u nowo wybranego lekarza/pielęgniarki/położnej POZ druk deklaracji.

UWAGA! 
Pacjent nie ma obowiązku złożenia deklaracji na wszystkie trzy zakresy świadczeń w jednej przychodni. Pacjent może dokonać wyboru w zakresie, który go interesuje. Wybór dotyczy imiennie osób udzielających świadczeń - lekarza, pielęgniarki, położnej. 

Zasady obowiązujące w poradniach POZ: 
  • pacjent może rejestrować się do lekarza POZ osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich; 
  • w przypadkach uzasadnionych medycznie porada udzielana jest w dniu zgłoszenia;
  • w schorzeniach przewlekłych, z wyłączeniem stanów zaostrzenia w przebiegu tych schorzeń, świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem;
  • na realizację zleceń pozostających w kompetencjach pielęgniarki POZ, lekarz POZ wydaje skierowanie do pielęgniarki POZ, do której zadeklarowany jest pacjent;
  • lekarz POZ, kierując pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala, zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania;
  • lekarz rodzinny może wystawić zadeklarowanym pacjentom skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych i domowych, z wyjątkiem skierowań na zabiegi fizjoterapeutyczne związane z leczeniem wad postawy oraz dysfunkcji narządu ruchu, których przyczyną są te wady;
  • lekarz POZ może wystawić pacjentowi skierowanie do poradni rehabilitacyjnej lub ortopedycznej;
  • lekarz POZ uczestniczy w realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych przez Fundusz (program profilaktyki chorób układu krążenia, program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) - etap podstawowy;
  • lekarz POZ konsultuje merytorycznie i ustala zasadność realizacji wniosków zadeklarowanych do niego pacjentów o zlecenie świadczenia transportu "dalekiego" w POZ;
  • ubezpieczony ma prawo do bezpłatnych świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej poza miejscem zamieszkania w przypadkach nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.
Nocna i świąteczna opieka lekarska w POZ 

Po godzinach pracy placówek POZ usługi medyczne zapewniane są w formie nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej oraz wyjazdowej opieki lekarskiej. Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia (iniekcje i zabiegi zlecone przez lekarza, realizowane w POZ). 

Świadczenie te udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00-8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. 

Placówka POZ może sprawować tego rodzaju opiekę we własnym zakresie lub korzystać z usług innej, wybranej przychodni. Informacja o tym, która placówka medyczna udziela pacjentom świadczeń nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, powinna być wywieszona w przychodni. 

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w POZ nie mają zastosowania w przypadkach stanów bezpośredniego zagrożenia życia, w szczególności w sytuacji: utraty przytomności,  upadków z wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych powstałych w sytuacjach nagłych, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu oraz dolegliwości związanych  z ciążą. Źródło artykułu: Narodowy Fundusz Zdrowia